Regisztráció Elfelejtett jelszó

Emelkedő Nutex

Közgyűlés

#831577 papalong Előzmény: #831576

Igazgatóság és Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 2009. november 2-ig Igazgatóság és Felügyelő Bizottság működött. A

Társaság 2009. november 2-i rendkívüli közgyűlése döntött az egységes irányítási

modellt megvalósító Igazgatótanács létrehozásáról. Az igazgatótanács látja el az

igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk-ban meghatározott feladatait.

Közgyűlés

#831574 papalong Előzmény: #831573

Igazgatótanács

Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11

(tizenegy) természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja.

Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 (öt) évi határozott, vagy

határozatlan időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok

megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács

tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról maga rendelkezhet.

Az igazgatótanács dönthet azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének

sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal.

Így különösen az igazgatótanács

(i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési

tervet,

(ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz

benyújtja a törvényben előírt iratokat,

(iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék

mértékére,

(iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének

vezetéséről,

(v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság

ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,

(vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés

határozatában foglaltak szerint,

(vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke

emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,

(viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg

díjazásának megállapításáról,

(ix) dönt a cégjegyzésre jogosult személyek kijelöléséről és meghatározza a

cégjegyzés feltételeit,

(x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,

(xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely

nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés

nem vont hatáskörébe.

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az

igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal

vesznek részt. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának

az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.

Az Igazgatótanács legalább évente egyszer a jelentést készít a Közgyűlés részére.

Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű

vezetéséről. Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos.

Az Igazgatótanács feladata a belső kontrollok működtetése, valamint a

Társaság tevékenységének rendszeres időközönként történő értékelése. Az

Igazgatótanács 2017-ben a belső kontrollok működését megfelelőnek találta.

Az Igazgatótanács feladata továbbá a kockázatkezelési eljárások meghatározása és

működésük hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése. Az

Igazgatótanács 2017-ben a kockázatkezelési eljárások hatékonyságát és

eredményességét megfelelőnek találta.

A tagok a megválasztásukról szóló közgyűlésen bemutatásra kerültek, illetve a tagok

bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési

elterjesztések között szerepeltek. Az Igazgatótanács az üléseit a szükségnek

megfelelő gyakorisággal tartja.

Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki a Társaság

munkaszervezetét vezeti. A Társaság vezérigazgatója Csereklei Gábor

igazgatótanácsi tag.

Az igazgatótanács és a menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok

értékelésekor figyelembe vett szempontok: a külső gazdasági környezet, a Társaság

gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzete, a Társaság piaci pozíciója, kilátásai, a

működés költséghatékonysága, a Társaság üzleti terve megvalósulásának

előmozdítása.

Az Igazgatótanács tagjai:

Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatótanács elnöke – független

Csereklei Gábor, az Igazgatótanács tagja – nem független

Kopros Dóra, az Igazgatótanács tagja - független

Vargha Viola, az Igazgatótanács tagja - független

Vargháné Barta Anikó, az Igazgatótanács tagja – független

A Társaság Igazgatótanácsában a 2017. év folyamán tisztséget betöltő személyek

ezen tisztségük alapján juttatásban nem részesültek.

http://www.nutex.hu/data/docs/ft_jelentes_2017.pdf


Közgyűlés

#831573 papalong Előzmény: #831572

Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11

(tizenegy) természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja.

Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 (öt) évi határozott, vagy

határozatlan időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok

megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács

tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról maga rendelkezhet.

Az igazgatótanács dönthet azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének

sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal.

Így különösen az igazgatótanács

(i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési

tervet,

(ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz

benyújtja a törvényben előírt iratokat,

(iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék

mértékére,

(iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének

vezetéséről,

(v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság

ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,

(vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés

határozatában foglaltak szerint,

(vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke

emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,

(viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg

díjazásának megállapításáról,

(ix) dönt a cégjegyzésre jogosult személyek kijelöléséről és meghatározza a

cégjegyzés feltételeit,

(x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,

(xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely

nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés

nem vont hatáskörébe.

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az

igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal

vesznek részt. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának

az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.

Az Igazgatótanács legalább évente egyszer a jelentést készít a Közgyűlés részére.

Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű

vezetéséről. Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos.

Az Igazgatótanács feladata a belső kontrollok működtetése, valamint a

Társaság tevékenységének rendszeres időközönként történő értékelése. Az

Igazgatótanács 2017-ben a belső kontrollok működését megfelelőnek találta.

Az Igazgatótanács feladata továbbá a kockázatkezelési eljárások meghatározása és

működésük hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése. Az

Igazgatótanács 2017-ben a kockázatkezelési eljárások hatékonyságát és

eredményességét megfelelőnek találta.

A tagok a megválasztásukról szóló közgyűlésen bemutatásra kerültek, illetve a tagok

bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési

elterjesztések között szerepeltek. Az Igazgatótanács az üléseit a szükségnek

megfelelő gyakorisággal tartja.

Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki a Társaság

munkaszervezetét vezeti. A Társaság vezérigazgatója Csereklei Gábor

igazgatótanácsi tag.

Az igazgatótanács és a menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok

értékelésekor figyelembe vett szempontok: a külső gazdasági környezet, a Társaság

gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzete, a Társaság piaci pozíciója, kilátásai, a

működés költséghatékonysága, a Társaság üzleti terve megvalósulásának

előmozdítása.

Közgyűlés

#831572 papalong Előzmény: #831571

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(i) döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról

és módosításáról;

(ii) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

(iii) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

(iv) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása,

visszahívása, díjazásának megállapítása;

(v) az audit bizottság tagjainak megválasztása;

(vi) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes

részvényfajták, osztályok átalakítása;

(vii) döntés - ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;

(viii) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő

átalakításáról;

(ix) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;

(x) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;

(xi) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke

leszállításáról;

(xii) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható,

átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

(xiii) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az

igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve

kizárására;

(xiv) döntés az igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény tárgyában;

(xv) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

(xvi) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés

kizárólagos hatáskörébe utal.

Közgyűlés

#831571 papalong

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a

Társaság 2018. október 28. napján megtartott folytatólagos közgyűlése az

alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv

hitelesítőt.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%,

Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság akvizíciós stratégiáját elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%,

Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, valamint a

vezérigazgatót, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok

részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése, illetve az

akvizíciós stratégia végrehajtása érdekében, továbbá, hogy az ezzel

kapcsolatos ügyleteket a Társaság nevében előkészítse és megkösse.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%,

Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az

akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó

részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a

gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az

Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények

megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi

részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére

kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által

a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely

részvénysorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által

Vezetőség váltás jön!

#803476 Hathor Előzmény: #803132

A közgyűlés napirendje:

1) Vezető tisztségviselők választása.

2) Egyéb tisztségviselők választása.

3) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

4) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

5) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Vezetőség váltás jön!

#803132 Hathor

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatótanács a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbiak szerint hívta össze: A közgyűlés időpontja: 2017. október 8. 9:00 óra A közgyűlés helye: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A közgyűlés napirendje: 1) Vezető tisztségviselők választása.

OneCoin

#801946 Hathor

OneCoin lett az Organic Mission csapatából?

Közzétéve július 25, 2017

Lassan megszokottá válik, ahol az Organic Mission ex emberei előfordulnak nagy számban itt-ott. Most a OneCoin háza táján lenne érdemes ezt megnézni.

Az MNB lecsapott az Orgnic Mission által megszokott szisztémát alkalmazó módszerre és közleményt adott ki a céggel szemben. Érdemes mindenkinek lépnie aki belekutyulódott az Organic Mission féle mószert másoló csapatba, aki lehet Organic Átmentett Coin

Rendkivűli tájékoztatás

#801491 Hathor Előzmény: #801489

Na ez a teher is letudva:


"A Társaság a mai napon 82.000 darab Kötvényt egy csereügylet keretében meg is szerzett, míg további 18.000 Kötvényt 2017. december 15. napjáig szerez meg. Az ügyletben a Kötvények ellenértéke Kötvényenként 53 Ft, melyet a Társaság csereügyletben diszkont kincstárjegyek átadásával 82.000 darab Kötvény erejéig a mai napon teljesített, a fennmaradó 18.000 Kötvény esetében pedig azok megszerzésének időpontjában teljesít."

Rendkivűli tájékoztatás

#801489 Hathor

Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a mai napon megállapodást írt alá a Társaság által 2009. évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított HU0001300040 ISIN kóddal rendelkező átváltoztatható kötvényeknek (a továbbiakban: Kötvények) a Társaság általi megszerzéséről. A Társaság a mai napon 82.000 darab Kötvényt egy csereügylet keretében meg is szerzett, míg további 18.000 Kötvényt 2017. december 15. napjáig szerez meg. Az ügyletben a Kötvények ellenértéke Kötvényenként 53 Ft, melyet a Társaság csereügyletben diszkont kincstárjegyek átadásával 82.000 darab Kötvény erejéig a mai napon teljesített, a fennmaradó 18.000 Kötvény esetében pedig azok megszerzésének időpontjában teljesít. A fentieken túlmenően a Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Társaság igazgatótanácsa a mai napon döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében 58.439.184 Ft-tal (azaz ötvennyolcmillió-négyszázharminc-kilencezer-száznyolcvannégy forinttal) történő felemeléséről az alábbiak szerint. A kibocsátandó részvények darabszáma: 2.434.966 (azaz kétmillió- négyszázharmincnégyezer-kilencszázhatvanhat). A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény. A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint: • A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog • A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog • A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog • A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált. A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 53 Ft (azaz ötvenhárom forint).  2 A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 2.434.966 * 53 Ft = 129.053.198 Ft (azaz százhuszonkilencmillió-ötvenháromezerszázkilencvennyolc forint). A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: 2.434.966 darab a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040) (a továbbiakban: Kötvények), értéke 129.053.198 Ft, szolgáltatásának időpontja 2017. augusztus 9. napja, az ellenében adandó részvények száma 2.434.966, névértéke 53 Ft. A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények. A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 5.807.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 145.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 143.706.384 Ft-ra változik. Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát a fentieknek megfelelően módosította. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a mai napon teljes mértékben a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került. A fenti ügyletek következtében a mai napon a Társaság tulajdonába került a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040) összmennyisége: 2.516.966 darab, mely megegyezik az ügyletek után a Társaság által tulajdonolt összmennyiséggel. A Kötvények mindkét fenti ügyletben a Társaság Concorde Értékpapír Zrt-nél vezetett értékpapírszámláján kerültek jóváírásra. A Társaság a mai napon ügyvédi letéti megállapodást írt alá, melyben 2.434.966 darab Kötvény a Társaság, mint letevő által letétbe helyezésre kerül legkésőbb 2018. december 16. napjáig. A letéti megállapodás alapján a fenti alaptőkeemelésben résztvevő személy (a továbbiakban: Jogosult) kérésére a Társaság köteles a fenti alaptőke-emelésből származó, és még a Jogosult által át nem ruházott részvényeket a letétből ugyanakkora darabszámú Kötvényre cserélni, amennyiben a 2018. december 16. napjáig tartó időszakban a Társaság igazgatótanácsa, vagy közgyűlése új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről dönt, a Társaság, vagy az NTX Holding Ltd. jogerősen felszámolás, vagy csődeljárás alá kerül, illetve amennyiben a Társaság a részvényeit a Budapesti Értéktőzsdéről kivezeti. Amennyiben a 2018. december 16. napjáig tartó időszakban a fenti feltételek egyike sem következik be, úgy a letétből a Kötvények a Társaság részére kerülnek felszabadításra, és a letét, valamint a Jogosult fenti jogai megszűnnek. Budapest, 2017. augusztus 10.

100, kiakadt

#798857 Hathor Előzmény: #798841

Mindenki siránkozik a kimaradások miatt, pedig a lehetőségek adva vannak mindenhol. Itt is jönnek majd, hogy venni akartam, meg itt volt ott volt, de eladtam. Konzumban kutya nem írt évek óta.. Érdekes a pszchio

Havi Zászló

#798771 Hathor Előzmény: #798757

Egy ilyen chart nem volt ketseges. Gratulalok kitartasodhoz. Minden kis papirt vesznek, akkor amin ekkora alakzat van, miert ne menne. Hetesen/havin akar harom emelkedo fazis lehetne. Na persze idoben elhuzodva. Most fel egy ideig, majd konszolidacio, majd fel, konszolidacio, fel... Es korrekcio.. de ez hetes charton kialakulva eleg sokaig tarto emelkedest jelentene. Meglatjuk. Az 1.4milla kozkez csak nagyot repithet