Regisztráció Elfelejtett jelszó

Magyarország

Ennyire jól áll az ország

#1496011 TrendMan Előzmény: #1496009

Ráadásul a Szerémi úton?

Hát mindjárt átsétálok és persze nem gyalog jövök vissza.

re szakértő

#1495998 TrendMan Előzmény: #1495993

Szerintem ez kulcs lehet:

"Szeretnék, hogy minden feltétel adott legyen a gyerekvállaláshoz – lakhatás, biztos munkaerőpiaci helyzet, stabil párkapcsolat –, nem biztos, hogy minden ugyanabban a pillanatban összejön. "

Korábban a gyerekvállalás akkor is működött, ha nem volt adott minden feltétel.

Így vagy úgy, de majd felnő.

Ahol néhány száj már kap ételt, ott még egynek is jut.

Sok jó ember kis helyen is elfér.

Ez már nincs, a tökéletes helyzetet keresik egy tökéletes gyerekhez, ami nagyon sokszor esélytelen.

re szakértő

#1495993 Spade Előzmény: #1495984

Hát ezek semmit-mondó puzsér kaliberű közhelyek voltak , a chatGPT kb 20 másodperc alatt sokkal jobbat ír

re Mária Terézia, történelem más nézetben, is

#1495973 Spade Előzmény: #1495969

Igen mind igaz amit írtál, de érdemes megvilágítani egy másik oldalról is a történteket.
Először is Hadik lett volna az igazi választás, vagy Kinizsi, aki szinte minden egyes csatáját megnyerte a török ellen pedig volt nem kevés. Persze öt diszkreditálja h nem támogatta Mátyás fiát de ugye Hadik meg a habsburgokat szolgálta.......
Vissza. A Mária Terézia történet lényege az sztem h ez volt az első habsburg-magyar kiegyezés (a rákoczi felkelés

leverése után).Ahogy a königgratzi vereség a poroszok ellen a másodikat (1867) (a 48-as forradalom leverése után) úgy az elsőt az osztrák örökösödési háború illetve szilézia elvesztése katalizálta. De a történet főszereplője igazából Mária Terézia férje Ferenc István lotaringiai herceg volt sztem. Ő egy pénzügyi (is) zseni volt ( és magyar Nádor is még előtte) és nem mellesleg német-római császár is lett. Ő pénzelte Mária Terézia háborúit, és a legtöbb mindent -okosságot ő súgta a császárnénak. Róla a következőket érdemes:

Ferencet 1731. június elején (még 9 év h Ferenc a majdani feleségével hatalomra jusson Bécsben) Hágában felvették a szabadkőművesek közé. John Theophilus Desaguliers (1683–1744), a Londoni és Westminsteri Legfőbb Páholy (Premier Grand Lodge of England and Westminster) nagymestere külön erre az eseményre érkezett Hágába. A beavatás után Ferenc István Angliába utazott. Fogadta őt II. György angol király is. Nagy-Britannia miniszterelnökének, Robert Walpole-nak (1676–1745) norfolki kastélyában, a Maid's Head Lodge-ban megkapta a szabadkőművesek Mester fokozatát.Tehát Ferenc magas rangú szabadkőműves lett. A toscaniai (a mediciek a malterosok egyik vezető középkori ágának fészke) hercegsége alatt talán a legfőbb vezető malteros lett a világon. Hatalmas vagyonra tett szert amire jellemző h hátrahagyott magánvagyonának csak egy része is (12 millió gulden) elég volt arra, hogy Mária Terezia uóoda II József a felduzzadt osztrák államadósságot rendezni tudja belőle. Halála után kb alakult meg rocsild vezetésével az illumi páholy, amely hamar átvette a világhatalmat a malterosok között. Gyorsan letörölte az apja nyomdokaiba lépni akaró II józsef kezdeményezéseit ( aminek és persze a francia király lefejezésének a következménye Mo-n a Martinovics per) Hogy mit Jelent a Maria Teréziára elnevezés Hadik v Kinizsi helyett, ha már nem hagyták békén a Petőfi nevet? A faszom tuggya, de

talán jön egy 3. habsburg-német (igazábol bajor)-magyar kiegyezés.....ami fontos szerepet kaphat az eu szétesése után. Ukrajna gyors, 2-3 év alatti (németek-franciák által szorgalmazott) felvétele szinte biztosan szétveri az EU-t

Az a helyzet, hogy ..

#1495972 Koffein Előzmény: #1495971

Jól összevágták, vágatlanul itt meglehet tekinteni 1:20-tól, amúgy a válságokról cseréltek eszmét 48perctől..


re Mária Terézia

#1495969 matgab Előzmény: #1495946

A sajtóban is és az interneten is megjelentek írások, melyek Mária Teréziát igyekeznek igazolni, és amelyek szerint Mária Terézia "modernizálta" volna Magyarországot. Két rendeletével nézzük meg, hogy valóban ez volt-e a célja, vagy inkább a magyar polgárosodás kerékkötője volt-e.

1./

Birodalmának egyben tartása érdekében 1754-ben kettős vámrendszert vezetett be. Ez azt jelentette, hogy a Habsburg-birodalom köré vont egy külső vámhatárt, amivel gátolta azt, hogy a birodalmon kívülről termékeket lehessen vásárolni. A BELSŐ VÁMHATÁR PEDIG MAGYARORSZÁGOT VÁLASZTOTTA EL A BIRODALOM TÖBBI RÉSZÉTŐL.

Ezen a belső vámhatáron át kedvező feltételekkel lehetett osztrák és cseh ipari termékeket Magyarországra hozni, amivel Mária Terézia az osztrák és a cseh ipart fejlesztette. Magyarországról pedig kedvező feltételekkel lehetett mezőgazdasági termékeket vinni osztrák és cseh területekre. Ez a belső, Magyarországot körülvevő vámhatár elősegítette az osztrák és a cseh ipari fejlődést, MAGYARORSZÁGOT pedig AGRÁRORSZÁG SZINTJÉN TARTOTTA.

Az agrárországok szegények maradnak! Sok nehéz munkát végző ember kell a mezőgazdasági termékek megtermeléséhez, és az így megtermelt javakat az ipari termékekhez képest sokkal olcsóbban lehet eladni. Az agrárországok mindig alárendelt helyzetben voltak az ipari országokhoz képest.

Ez az egyoldalú kereskedelmi irány hasonló helyzetet jelentett, mint ma a világgazdaságban az, hogy az egykori gyarmattartók a műszaki cikkeiket drágán adják el az egykori gyarmataiknak, az egykori gyarmatok pedig a mezőgazdasági termékeiket csak olcsón tudják eladni az egykori gyarmattartóiknak. A MÁRIA TERÉZIA ÁLTAL BEVEZETETT KETTŐS VÁMRENDSZER MAGYARORSZÁG GYARMATOSÍTÁSÁT JELENTETTE! MÁRIA TERÉZIA GÁTOLTA MAGYARORSZÁG POLGÁROSODÁSÁT!

2./

Mária Terézia 1777-ben adta ki a Ratio Educationis c. rendeletét, amire szívesen hivatkoznak azok, akik Mária Teréziában Magyarország felvirágoztatóját akarják láttatni. Ennek lényege az iskolarendszer állami szabályozása, ami magában üdvözlendő tény is lehet. Azonban ez a rendelet az iskolarendszerben kettéválasztotta a városi és a falusi iskolatípust: a városi iskolák (Niederhauser Emil meghatározása szerint) a NORMÁL ISKOLA besorolást kapták, a falusi iskolák a TRIVIUM elnevezést kapták, bizonyára mert triviális, közönséges ismereteket közvetítettek.

A középiskolák a városi típusú népiskolákra épültek, amivel a társadalmi mobilitás lehetőségét egy szűk körre korlátozták. Az iskolarendszer és a társadalmi struktúra úgy lett egymáshoz láncolva, hogy az oktatás - a népiskolától fölfelé minden iskolatípusban - átörökítette, kimerevítette a társadalmi egyenlőtlenségeket. Márpedig Mária Terézia az agrárország szerepében rögzítette Magyarországot, a Ratio Educationis pedig ehhez a szerephez kényszerítette a már XVIII. században is patologikus magyar társadalomszerkezetet.

Kosáry Domokos ki is hangsúlyozza a Ratio célját: "Érvényesítették azt a hasznossági elvet, hogy 'mindaz, amit az ifjak tanulnak, jövendő életviszonyaikkal összhangban álljon', és hogy az ifjak ne vesztegessék a drága időt olyasmire, aminek aztán a gyakorlatban hasznát nem veszik (1.§, 127.§)." Magyarul: a falusi gyerekeknek nem kell tudományt közvetíteni, hiszen a középiskola a városi - "normál" - iskolára épül rá. Annyit jelent ez, hogy a tudásnak különböző típusai alakultak ki, melyek az örökölt helyzetében rögzítették az embert. A Ratio Educationis kettészakította a magyar társadalmat.

Kosáry Domokos ki is hangsúlyozza, hogy ez a rendszer kimerevítette a RENDI társadalmat - ami akár ma is tetszhet azoknak, akik felsőbbRENDŰEKnek tartják magukat. Már 1990-ben is hallottam az ilyen társadalmat kimerevítő és átörökítő rendiség dicséretét olyanoktól, akik előzőleg kiszedték a maguk hasznát a Kádár-rendszerből.

Boros Fortunát ferences szerzetes, történetíró, és mint erdélyi ferences tartományfőnök iskolafenntartó volt. A csíksomlyói kegyhelyről írt könyvében, a korabeli dokumentumok ismeretében ír arról, hogy a Ratio Educationis milyen hatással volt a csíksomlyói iskolájukra: "Az iskola tananyaga Mária Terézia iskolarendeletéig nem volt szabályozva. Az anyag elvégzésében az egyházi előírások voltak irányadóak. Azután már állami felügyelet alatt állott és többször megrovásban részesült az iskola, mert a felülvizsgálókat nem elégítette ki a NÉMET SZELLEM hiánya".

A Ratio Educationis tehát a központi, birodalmi szabályozással egy germán szellemet erőltetett a magyar iskolarendszerre. Ebben a rendszerben, ami eleve a városi, előnyös társadalmi státuszú családok gyermekeinek kedvezett, a társadalmi, hivatali előmenetel a Habsburg-ház iránti lojalitástól függött. Faluból nagyon nehéz volt középiskolába jutni, és nagyon sokszor elidegenedéssel járt együtt. Erről Márton Áronnak is megvolt a véleménye: "A középiskola pedig környékéről (távolabbról tehát nem, így ez regionális egyenlőtlenség fokozása is volt; V.L.) a népi talajból felszívta elsősorban a tehetségeket, hozzásegítette egy felsőbb, zárt réteg előnyösebb életéhez azért, hogy a néphez többé igaz együttérzéssel, segítő szándékkal ne térjenek vissza soha. Nálunk nyersebben következett be, mint másutt, hogy az életmód, műveltség, érzés és gondolkodás különbözősége és nagy távolsága miatt UGYANANNAK A NÉPNEK KEBELÉBEN KÜLÖN NÉPEK KELETKEZTEK, melyek sokszor nemcsak egymás fájdalmát, de MÉG EGYMÁS NYELVÉT SEM ÉRTIK MEG."

Márton Áron világosan megfogalmazta, hogy a kettős iskolarendszer - amit a Ratio Educationis teremtett - kialakította és kimerevítette a magyar kettős társadalmat, melyben a magyar nyelvű közösségen belül, más-más nyelvezet, más-más megértés járja. Az úr és a paraszt egyaránt magyarul beszéltek, de nem értették egymást! Más lett a megértés "fenn" és "lent", más a városban, mint a faluban, mégpedig egy anyanyelvi közösségen belül.

JELENTŐS MÉRTÉKBEN MÁRIA TERÉZIA E KÉT RENDELETÉNEK KÖSZÖNHETJÜK A XVIII. SZÁZADBAN KETTÉHASADT MAGYAR TÁRSADALOMSZERKEZETET, ÉS A MAGYAR POLGÁRI FEJLŐDÉS VISSZAVETÉSÉT. HOZZÁTEHETJÜK EHHEZ AZ ÚRI VILÁGHOZ KÖTÖTT PROTEKCIONISTA ERKÖLCSÖT IS, AMI NÉLKÜL BAJOS VOLT AZ ELŐREHALADÁS.


Azért sem helyeslem, hogy a laktanyát MT-ről nevezzék el mert ő egy olyan Habsburg uralkodó volt, aki a magyar katonákat idegen érdekek mentén áldozta fel külföldön.

Egy olyan uralkodó aki a kettős vámrendszer bevezetésével Magyarországot szinte gyarmati sorba taszította még a Monarchián belül is.

Akinek időszaka alatt követték el a Mádéfalvi székelyek írtását, mellyel szervesen hozzájárult a székelyek Erdélyből való elvándorlásához- ami végülis Trianonhoz vezetett.

Akinek fia Kalapos József, a magát magyar királlyá soha nem koronáztató illuminátus diktátor császár ("felvilágosult abszolutista uralkodó, kalapos király" - ezt így elmismásolva tanítják még mindig!), ez 2. József, aki a latin helyett a NÉMETET tette a Magyar Királyság HIVATALOS NYELVÉVÉ!

Amit az anyja fondorlattal tett a főurainkat "befírolva", (meg is választották királynak, "fiúsítva", különben tovább nem volt joguk a magyar trónhoz, mert fiú ágon kihaltak!!!...), azt ő, 2. József, osztrák császár, már nyílt erőszakkal tette: Likvidálni akarta a Szent Korona-tant az ősi jogrendünk alapját, a Szent Koronával és a Mária kultusszal együtt, mert útjában volt az "illuminált" Habsburgoknak a Magyar Királyság osztrák CSÁSZÁRI BIRODALMI TARTOMÁNNYÁ SÜLLYESZTÉSÉBEN!

- - - Mi ellen halljuk egyfolytában, hogy küzdünk? A birodalomba bedarálás ellen!

Hát ezért van rossz üzenete Petőfi évében, Petőfi ellenében az új Mária Terézia kultusznak a honvédségünk keretében.

Mária Terézia "katonai érdemeire" pedig, javaslom, ne hivatkozzon egy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója sem, mert amiket felsorol, a császári birodalomépítés érdekét szolgálta, és nem a Magyar Királyság érdekét!

Ahova a császárnő parancsára már ellenállás nélkül lehetett a magyar katonákat, a 11 (!) huszárezredet idegen földre háborúba vezényelni, a császárságért meghalni!

De nem MAGYARORSZÁGÉRT!

Ennyit Mária Terézia "alkalmasságáról".


Ha már mindenáron meg akar a Magyar Honvédség szabadulni Petőfi nevétől, (DE NE MOST, hiszen Petőfi emlékév!!!) , akkor minden labancánál fogva ide rángatott érv ellenére Mária Terézia helyett a legendás huszártábornoka, Hadik András nevét kellett volna a laktanya kapuja fölé kitenni!

- Hadik magyar volt, bravúros hadvezér és a császárnő nevében végrehajtott székelyek elleni népírtó túlkapások után Hadik teremtett gubernátorként békét Erdélyben, és mentette meg a haza javára a császári önkény elől kimenekült székelyeket az amnesztia igérete utáni Bukovinába költözésükkel...

Az ő emlékezetét a székelyek MAI NAPIG HÁLÁVAL ŐRZIK.

Ha így tettek volna a HM okosai, ma nem kellett volna pökhendi szöveggel a székelyeket megsérteni.

És még a Habsburg káposzta is megmaradt volna...


idegen nyelv

#1495963 Koffein

le vagyunk maradva mint a borravaló...

https://public.flourish.studio/visualisation/15161...

Románia volt az egyetlen olyan EU-tagállam, ahol gyakorlatilag minden középiskolás, tehát a szakképzésben tanulók is legalább két, vagy több nyelvet tanultak 2021-ben az Eurostat friss adatai szerint.

  • Ennek az az oka, hogy Romániában az angol mellett nagyon sokan tanulnak franciául is, a diákok 70 százaléka választja ezt második idegen nyelvnek.
  • Az uniós átlag legalább két nyelvet tanulók aránya az általános középfokú oktatásban 61 százalék, szakképzésben 35 százalék.
  • Magyarországon ez az arány 79,5 és 4,5 százalék volt, ami egyébként jelentős javulás 2012-höz képest (az akkori arányok 45 és 0,7 százalék voltak).

re

#1495946 Spade Előzmény: #1495892

A hableány és az aksi gyárak mübalhék és gumicsontok és azok csócsálása helyett, azért van egy igazán érdekes fejlemény is. A Petőfi laktanyát átnevezték Mária Terézia laktanyának és véletlenül sem Kutuzov laktanyának és nem is Lao-ce vagy a magyarokhoz és kínákokhoz (dinasztiát adott nekik) is kapcsolódó Dzsingisz Kán laktanyának. Több mint édekes hiszen ahogy a művelt belvárosi (ma már inkább új rózsa dombi-2. keri) libsi mondaná, ja nem, Nomen est Omen